ร่วมสนุก รับสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน

กติกาและของรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก และแชร์ผลผ่านทาง Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน
  1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แม้ไม่เคยเป็นลูกค้ายามาฮ่ามาก่อน
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆ ผ่านกิจกรรม ยามาฮ่าเกมวัดกึ๋น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://app.yamaha-motor.co.th หรือ Scan QR Code ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึง Link Banners โฆษณาออนไลน์
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ครบเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้เป็นผู้ได้รับรางวัล
  4. ยามาฮ่าเกมวัดกึ๋น เป็นเกมที่ใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเกม และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะ หรือปฏิเสธการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ใน เบราวเซอร์ของท่านได้
  5. หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม จะได้รับคะแนนตามข้อที่ตอบถูกต้อง สามารถเล่นได้วันละ 5 ครั้งต่อวัน ผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมสูงสุดต่อเดือน 20 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน ถ้าแชร์ผลผ่านทาง Facebook ครั้งละ 1 คะแนน แชร์ผลผ่าน Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน ร่วมเล่นมากได้รับคะแนนมาก

Top score เดือน มีนาคม

สุเทียม พื้นผา
449 คะแนน
ธนพล บวรภิษัช
447 คะแนน
โชดิวัต บวรภิษัช
447 คะแนน
จิตรกร ธนรรฆากร
435 คะแนน
ชนัญชิดา เงื้อมผา
433 คะแนน
ศิริญญา อ้นบุตร
433 คะแนน
ธชา ชุดเชื้อ
433 คะแนน
ไตรลักษณ์ งามเลิศ
432 คะแนน
นายเกียรติยศ วรพรรดิศาล
431 คะแนน
สุรีย์ จริยาภิวัฒน์
431 คะแนน

แชร์ Facebook เดือน มีนาคม

โชดิวัต บวรภิษัช
150
ชนัญชิดา เงื้อมผา
145
สุวิวัฒน์ แซ่ว่อง
145
จันทรา สิริกมลศิลป์
145
รุ่งนภา วังสิริสมบัติ
145
ทวีศักดิ์ ทิพารัตน์
145
ธชา ชุดเชื้อ
145
โชติกา จันทรานสรณ์
145
จิตรกร ธนรรฆากร
145
รวงข้าว ทองหล่อ
144

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

กุมภาพันธ์ 2020


ผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมสูงสุดต่อเดือน 20 อันดับแรก ได้รับ Yamaha Premium

จำนวนรายชื่อผู้โชคดี 20 ท่านดังนี้

1 ธชา ชุดเชื้อ

2 วัชรีพร ยินเสียง

3 กอบแก้ว ภู่พิชิต

4 อภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์

5 สุกิจ พิริยะนนท์ธนา

6 จิตรกร ธนรรฆากร

7 เกรียงไกร แสงกระจ่าง

8 รุ่งนภา วังสิริสมบัติ

9 รวงข้าว ทองหล่อ

10 กอบศักดิ์ แก้วศรีทอง

11 สุกัญญา จุลกะเศียน

12 สุรีย์ จริยาภิวัฒน์

13 อรรถพล คุณากร

14 ธรรมสรณ์ ชุมภร

15 นพดล ปั้นศรีทอง

16 วรนาท ยรรยงเวโรจน์

17 สาธิต ตระกูลกาญจน์

18 ธนพล บวรภิษัช

19 บัญจรัตน์ คงแสง

20 ศิริศักดิ์ พันธุ์เสือ


ผู้ร่วมกิจกรรมแชร์ผลผ่าน Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium

จำนวนรายชื่อผู้โชคดี 10 ท่านดังนี้

1 รุ่งนภา วังสิริสมบัติ

2 ธชา ชุดเชื้อ

3 รวงข้าว ทองหล่อ

4 อภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์

5 วัชรีพร ยินเสียง

6 กอบแก้ว ภู่พิชิต

7 สาธิต ตระกูลกาญจน์

8 เฉลิมพล ขำพิศ

9 จิตรกร ธนรรฆากร

10 ศิริศักดิ์ พันธุ์เสือ


เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก และแชร์ผลผ่านทาง Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน
  1. พนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สามารถร่วมสนุกในกิจกรรม และรับของรางวัลได้
  2. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลได้ 1 รางวัล ต่อเดือน เท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  3. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล ผ่านทาง https://app.yamaha-motor.co.th/yamahaquizgame ในวันที่ 1 ของทุกเดือน
  4. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับของรางวัล ที่เบอร์ 0886737805, 0858022127 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. หลังจากประกาศรายชื่อ ผู้รับรางวัล ภายใน 30 วัน โดยทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอมอบของรางวัลให้แก่ ผู้เล่นลำดับต่อไป
  5. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด